Löysitkö etsimäsi

Lasten ja nuorten jalkapallon toimijat ja roolit

20110716 B12 11v11 HJK-TuPS 1Lapset ja nuoret

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja kannustavaan jalkapalloharrastukseen hänen omilla ehdoillaan. Vanhempien, ohjaajien, valmentajien, pelin ohjaajien ja erotuomareiden sekä muiden jalkapalloperheessä lukuisin eri tavoin toimivien tehtävänä on tukea lasten ja nuorten harrastamista.

Lapsia ja nuoria yhdistää tarve aikuisten tukeen ja hyväksyntään. Jalkapallon pelaaminen antaa parhaimmillaan lapselle ja nuorelle elämäniloa ja edesauttaa tunnetta oman elämän hallinnasta. Urheiluharrastus ja seuraan kuuluminen on lapselle ja nuorelle arvokas ja tärkeä kokemus, josta voi muodostua oleellinen kasvuympäristön osa perheen, koulun ja kavereiden rinnalle. Yhdessä kavereiden kanssa tehdyissä leikeissä, harjoituksissa ja peleissä lapsen ja nuoren keskittymiskyky, tunteiden hallinta, pitkäjänteisyys ja yhteisöllisyys kehittyvät.

Lapset eivät ole aikuisia pienoiskoossa. Jokainen kaipaa oman kehitystasonsa mukaista toimintaa ja jokaiselle on tarjolla tie omalle huipulle. Leikkimaailmaikäisillä (alle 12-vuotiaat) lapsilla jalkapalloharrastukseen kohdistuvat odotukset ovat yhteneväisempiä. Nuoruusiän koittaessa tarpeiden kirjo ja odotukset sirpaloituvat, mikä voi aiheuttaa harrastuksesta syrjäytymistä. Kaveri- (12–15-vuotiaat) ja Tulevaisuusmaailmaikäisille (16–20-vuotiaat) on ensiarvoisen tärkeää tarjota runsaasti erilaisia kiinnittymisen paikkoja harrastustoimintaan. Suurin haaste näissä ikävaiheissa on mahdollisimman laajan toimintatarjottimen rakentaminen sekä nuorten omien tarpeiden huomioiminen.

LASTEN JA NUORTEN OIKEUDET JALKAPALLOHARRASTUKSESSA

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus:

 • leikkiin ja hauskanpitoon
 • onnistumiseen ja epäonnistumiseen
 • osallistumiseen tasavertaisesti muiden kanssa
 • pelaamiseen ja harjoitteluun oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti
 • päihteettömään harrastusympäristöön
 • mielipiteensä ja halunsa ilmaisemiseen
 • kaikkien tunteiden ilmaisemiseen
 • reiluun peliin ja toisten kunnioitukseen
 • aikuiseen ohjaajaan ja turvalliseen vanhempaan
 • asiantuntevaan ja vastuuntuntoiseen ohjaukseen
 • oppia asettamaan tavoitteita omien kykyjensä edellyttämällä tasolla

LASTEN JA NUORTEN VELVOLLISUUDET JALKAPALLOHARRASTUKSESSA

Jokaisella lapsella ja nuorella on velvollisuus:

 • kuunnella valmentajaa
 • kehittää omia taitoja harjoituksissa ja omalla ajalla
 • toimia reilusti ja edistää hyvää joukkuehenkeä 
 • noudattaa joukkueen yhdessä laatimia sääntöjä

Vanhemmat


Oman äidin tai isän lisäksi vanhempi voi olla joku muu lapselle tuttu ja turvallinen aikuinen, joka tavalla tai toisella osallistuu lapsen jalkapalloharrastukseen. Vanhemmat ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tukijoita ja heillä on mahdollisuus osallistua moniin asioihin seuran ja joukkueen toiminnassa. Vanhemmat ovat harrastuksen mahdollistajia. He huolehtivat lapsen kaikenpuolisesta hyvinvoinnista ja ovat mukana kustantamassa toimintaa. Usein harrastuspaikat ovat oman pihapiirin ulkopuolella, minkä vuoksi vanhempien apua tarvitaan myös harjoitusmatkoilla.

Vanhemmilla on oikeus olla mukana päättämässä lasten ja nuorten harrastustoiminnan pääperiaatteista. Seuran linja on pohjana vuosittain käytävien Nuoren Suomen Pelisääntökeskusteluille. On kaikkien lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksessa toimivien kannalta erittäin tärkeää, että vuosittain sovitaan tulevan kauden toimintatavoista ja niiden onnistumista arvioidaan kauden aikana ja kauden jälkeen.

Vanhemmilla on valmentajien/ohjaajien ohella vastuu pelaajien viihtymisessä harrastuksen parissa. Lapsi ja nuori tarvitsee runsaasti henkistä tukea ja motivointia varsinkin silloin, kun kokee epäonnistuvansa tai tulee harrastamista ja kehittymistä hidastavia loukkaantumisia.

Vanhemmat ovat aikuisina malleja lapsille ja nuorille. Aikuisten esimerkin voima on arvaamattoman suuri voimavara, minkä vuoksi kannattaa miettiä, minkälaista mallia annamme lapsille. Lasten ja nuorten Fair Play -kasvatusta parhaimmillaan on vanhempien kohtelias ja huomaavainen käyttäytyminen, siisti kielenkäyttö, kaikkien harrastuksessa mukana olevien kunnioittaminen sekä ottelun lopputuloksen hyväksyminen.

VINKKEJÄ VANHEMMILLE:

 • Kannusta, sen sijaan, että olisit virheidenetsijä. Kannustus antaa lapsille ja nuorille itseluottamusta.
 • Tue omaa ja muiden lapsia ja nuoria hyvillä ja huonoilla hetkillä. 
 • Anna valmentajan/ohjaajan ja tuomarin rauhassa hoitaa omaa tehtäväänsä. 
 • Toimi yhtenä kasvattajana ja osallistut joukkueen sisäisten pelisääntöjen laadintaan aktiivisesti.
 • Ymmärrä, että edustat joukkueenne lisäksi aina seuraa ja lajia. 
 • Kuuntele lasta ja nuorta sekä kysele hänen tuntemuksiaan. 
 • Muista, että harrastus on pääosin lapsen ja nuoren oma juttu. 
 • Innosta lasta ja nuorta omaehtoiseen harjoitteluun.

Ohjaajat ja valmentajat

Ohjaajat, valmentajat, erotuomarit ja muut jalkapalloharrastuksessa vaikuttavat toimijat ovat pelaajia varten. Jokaisella mukana olevalla lapsella ja nuorella on omat motiivinsa ja toiveensa harrastukselleen. Ohjaajien ja valmentajien tehtävän onnistumisen kannalta on tärkeätä olla selvillä yksilöiden toiveista, sillä huomioimalla harrastajan omat odotukset, ohjaaja onnistuu tehtävässään paremmin.

VINKKEJÄ VALMENTAJILLE:

 • Ole valmis itsesi jatkuvaan kehittämiseen.
 • Kiinnitä joukkuelajissa erityistä huomiota yksilöllisyyteen. 
 • Anna pelaajalle rakentavaa ja kannustavaa palautetta.
 • Suhtaudu pitkäjänteisesti lasten ja nuorten valmennukseen. 
 • Toimi kasvattajana ja esikuvana. 
 • Vaadi lapsilta keskittymistä ja omaa kehitystasoa vastaavia suorituksia. 
 • Innosta pelaajaa omaehtoiseen harjoitteluun. 
 • Tunne pelaajat ja heidän taustansa.
 • Käytä aikaa yhteistyöhön lasten vanhempien kanssa.

Joukkue on ohjaajiensa ja valmentajiensa näköinen! Kun mukana olevat aikuiset kannustavat ja kiittävät, lapset oppivat kannustamaan. Positiivisiin asioihin keskittymällä lapsi löytää harrastustoiminnan avulla myönteisiä asioita myös ympäristöstään. Hyvä käyttäytyminen ja yhteishenki syntyy joukkueessa useimmiten aikuisten antamien mallien pohjalta.

Erotuomarit ja Pelinohjaajat

Erotuomarit (12-vuotiaiden ja vanhempien pelit) ja Pelinohjaajat (Leikkimaailman pelit) ovat pelaajia ja peliä varten. Heidän haastava ja arvostettu tehtävänsä on pelin sujumisesta ja pelaajien turvallisuudesta huolehtiminen. Jalkapallon säännöt on laadittu pelin sujumisen ja pelaajien turvallisuuden näkökulmista. Innostus itsensä kehittämiseen, sääntöjen tuntemus ja halu opettaa Fair Play -ajattelua, antavat erotuomarille ja pelinohjaajalle hyvän mahdollisuuden kokea onnistumisia tehtävässään. Kaikki Pelaa -pelinohjaajakoulutus on usein ensimmäinen askel erotuomarin uralle.

Jaa: