Löysitkö etsimäsi

Seuran perustaminen

Sisällysluettelo

 1. Seuran perustajille
 2. Valmistelu, asiakirjat ja toimenpiteet
 3. Valmistaudu perustavaan kokoukseen
  3.1. Perustamiskirja
  3.2. SPL:n mallisäännöt
 4. Perustava kokous
 5. Johtokunnan järjestäytymiskokous
 6. Seuran ilmoittaminen yhdistysrekisteriin
 7. Muutos- ja purkuilmoitus yhdistysrekisteriin
 8. Lomakkeet
 9. Yhdistysrekisterimaksut
 10. Yhteystietoja


1. Seuran perustajille

Te olette tekemässä päätöstä jalkapalloseuran perustamisesta harrastaaksenne tätä maailman suosituinta ja Suomen harrastetuinta urheilulajia. Tervetuloa yli tuhannen suomalaisen jalkapalloseuran joukkoon. Suomen Palloliitto, jonka toimintaan seuranne nyt tulee mukaan, on perustettu palvelemaan niin suurten kuin pientenkin jalkapalloseurojen tarpeita. Toivomme, että näiden ohjeiden avulla seuran perustaminen sujuu mahdollisimman joustavasti. Toivomme edelleen, että nyt alkava yhteistyö seuranne ja Suomen Palloliiton välillä edistää jalkapallon harrastusta Suomessa.

SUOMEN PALLOLIITTO - SEUROJA VARTEN JALKAPALLON PARHAAKSI!

2. Valmistelu, asiakirjat ja toimenpiteet

Seuran (= yhdistyksen) perustamisen tulee tapahtua yhdistyslain mukaisesti ja Suomen Palloliittoon liittyminen liiton sääntöjen mukaisesti. Tästä huolimatta seuran perustaminen on melko yksinkertainen asia. Suosittelemme kuitenkin seuran perustamista suunnitteleville seuraavan muistilistan käyttöä. Perustamisen eri vaiheet selostetaan jäljempänä yksityiskohtaisemmin. Aivan ensimmäiseksi suosittelemme ryhmätyötä ja seuraavien asioiden pohtimista:

Miettikää, onko uuden seuran perustaminen tarpeellista vai voitaisiinko toimintaa harjoittaa jo jonkin olemassa olevan seuran puitteissa. Kannattanee erityisesti miettiä, miten seuran perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan.
Miettikää seuran toiminnan suunta ja se, mitä toimintaa seura ottaa ohjelmaansa.
Miettikää seurallenne muiden seurojen nimistä eroava nimi.

KUN OLETTE TEHNEET PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN tarvitsette Suomen Palloliitosta tai Palloliiton internet-sivuilta saatavat asiakirjat:
SPL:n seuran mallisäännöt

Suomen Palloliiton jäsenanomuslomake (linkki osiossa 8. lomakkeet)

sekä Patentti-ja Rekisterihallituksen sivuilta yhdistyksen perustamisohjeet

TÄMÄN JÄLKEEN
kutsutaan koolle seuran perustava kokous
kutsutaan koolle johtokunnan järjestäytymiskokous
ilmoitetaan seura yhdistysrekisteriin
toimitetaan Suomen Palloliitolle jäsenanomus

3. Valmistaudu perustavaan kokoukseen

3.1. Perustamiskirja

Yhdistyslain mukaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi aiotun seuran eli yhdistyksen perustaminen tapahtuu siten, että vähintään kolme yhdistyksen jäseneksi aikovaa henkilöä allekirjoittaa perustamiskirjan, joka varustetaan päiväyksellä. Perustamiskirjaan liitetään seuran säännöt.

Perustamiskirjaa on tehtävä kolme samanlaista kappaletta esimerkiksi seuraavan mallin mukaan:

Perustamiskirja (malli)

Me allekirjoittaneet olemme tänään perustaneet ________________ -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt.

______________ssa _____________kuun ______ päivänä 20___
______________ ______________ ______________
vähintään kolmen jäseneksi aikovan henkilön allekirjoitukset
(jokaisen nimen selvennykset)

Perustamiskirjan allekirjoittaminen voi tapahtua jo etukäteen, mutta suosittelemme sen allekirjoittamista perustavan kokouksen päätteeksi.

3.2. SPL:n seuran mallisäännöt

Sääntöinä kannattaa käyttää SPL:n mallisääntöjä, jotka on tarkastettu yhdistysrekisteritoimistossa. Mallisäännöt on täydennettävä avoimien kohtien osalta.

Koska mallisääntöjen mukaan puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa, pitäisi johtokunnan jäsenten määrä olla puheenjohtajan lisäksi parillinen.

Mallisäännöissä mainitut liiketoiminnan muodot on syytä pitää säännöissä, vaikka niitä ei alkuvaiheessa olisikaan tarkoitus harjoittaa, koska sääntöjä ei tarvitse myöhemmin muuttaa, mikäli ko. liiketoimintaan ryhdytään.

Seuran nimenkirjoittajien pitää yhdistyslain mukaan olla täysi-ikäisiä. Johtokuntaan on näin ollen valittava puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi tarpeellinen määrä täysi-ikäisiä jäseniä.

Äänioikeus seuran kokouksissa on yhdistyslain mukaan vain 15 vuotta täyttäneillä. Tätä nuoremmat eivät yhdistyslain mukaan ole sellaisia seuran jäseniä, jotka kantaisivat vastuun yhdistyksen toiminnasta. Alle 15-vuotiaat voivat luonnollisesti olla muuten mukana seuran toiminnassa.

4. Perustava kokous

Perustava kokous on valmisteltava huolellisesti ja sen pitämisestä on tiedotettava tehokkaasti. Etukäteen on hyvä sopia kokouksen toimihenkilöistä ja perustettavan seuran toimihenkilöistä. Tärkeintä on valmistella ehdotus seuran säännöiksi.

Perustavan kokouksen työjärjestys voi olla esimerkiksi seuraava:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

3. Alustus seuran perustamisesta

4. Yleiskeskustelu seuran perustamisesta

5. Seuran perustamisesta päättäminen

6. Perustettavan seuran nimen ja sääntöjen hyväksyminen

7. Sääntöjen edellyttämien toimihenkilöiden valinta seuralle

8. Päätetään seuran liittymisestä Suomen Palloliittoon

9. Päätetään seuran merkitsemisestä yhdistysrekisteriin (edellytys Suomen Palloliittoon liittymiselle)

10. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet

11. Käsitellään muut sääntöjen edellyttämät asiat

12. Allekirjoitetaan perustamissopimus (vähintään 3 henkilöä)

5. Johtokunnan järjestäytymiskokous

Perustavassa kokouksessa valittu seuran johtokunta kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa mahdollisimman pian perustavan kokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksen työjärjestys voi olla esimerkiksi seuraava:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen sihteerin valitseminen
3. Todetaan perustavan kokouksen päätökset ja päätetään niiden edellyttämistä toimenpiteistä
4. Käsitellään muut mahdolliset asiat

6. Seuran ilmoittaminen yhdistysrekisteriin

Yhdistysrekisteriin ilmoittamista varten tarvitaan ilmoituslomake (perusilmoitus), joka jätetään patentti- ja rekisterihallitukselle tai yhdistyksen kotipaikan paikallisviranomaiselle, joka toimittaa sen em. viranomaiselle. Paikallisviranomaisia ovat väestökirjaviranomaiset eli henkikirjoittajat ja maistraatit.

Tutustukaa huolellisesti ilmoituslomakkeen ohjeisiin.

Perusilmoituksessa, johon on liitettävä yhdistyksen perustamiskirja ja säännöt, on ilmoitettava yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajan täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan on allekirjoitettava ilmoitus ja vakuutettava, että ilmoituksessa mainitut tiedot ovat oikeat ja että nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia.

Ilmoituslomake, perustamiskirja ja säännöt on toimitettava kolmena kappaleena patentti- ja rekisterihallitukselle.

Kun seura on hyväksytty yhdistysrekisteriin, sen nimeen voidaan lisätä sanat "rekisteröity yhdistys".

7. Muutos- ja purkuilmoitus yhdistysrekisteriin

Mikäli yhdistyksen sääntöjä muutetaan tai yhdistyksen nimenkirjoittajat vuosikokouksen päätöksellä vaihtuvat, on tästä tehtävä yhdistysrekisteriin ilmoitus (muutosilmoitus), jonka tekemisessä, allekirjoittamisessa ym. noudatetaan edellä 5. kohdassa mainittua käytäntöä.

Mikäli yhdistys purkautuu, siitä on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin (purkautumisilmoitus), josta käy ilmi ketkä ovat toimineet selvitysmiehinä ja että selvitystoimet on saatettu loppuun.

8. Lomakkeet

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin -lomake seuran rekisteröintiä varten.

Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin -lomake seuran nimenkirjoittajien muutokset tai sääntöjen muuttamisen rekisteröintiä varten.

Lomakkeita saa Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimistosta sekä väestökirjaviranomaisilta, joita ovat maistraatit ja henkikirjoittajat.

Seuran mallisääntöjä saa Suomen Palloliitosta ja sen piireistä.

Yhdistyslaki (503/1989) tuli voimaan 1.1.1990. Siihenkin on jo tehty eräitä muutoksia, varmistakaa, että käytössänne on viimeiset muutokset sisältävä laki.

Liittyminen Suomen Palloliittoon -lomake word.doc tai pdf-muodossa

9. Yhdistysrekisterimaksut

Tieto yhdistysrekisterimaksujen suuruudesta ja niiden suorittamisesta Patentti- ja reksiterihallituksesta:
www.prh.fi

10. Yhteystietoja

SUOMEN PALLOLIITTO
Urheilukatu 5, PL 191
00251 Helsinki
puh. (09) 742151
faksi (09) 454 3352
Apulaispääsihteeri Timo Huttunen
timo.huttunen(a)palloliitto.fi


Patentti- ja rekisterihallitus:
www.prh.fi

Jaa: