Löysitkö etsimäsi

6 Seuran joukkueen taloudenhoito

Joukkueen taloudesta vastaa viimekädessä seuran hallitus. Siksi on tärkeä muistaa, että kaikki joukkueen rahat ja omaisuus ovat seuran, joka on antanut ohjeidensa mukaisen käyttöoikeuden joukkueelle.

Joukkueen taloudesta huolehtii joukkueenjohtaja ja/tai taloudenhoitaja. Taloudenhoitoa valvovat ensisijaisesti joukkueen tukiryhmä ja heidän keskuudestaan mahdollisesti valitut tositetarkastajat sekä seuran hallitus ja tarvittaessa seuran tilintarkastajat.

Seuralla on oltava joukkueenjohtajalle ja/tai taloudenhoitajalle kirjallinen ohjeistus joukkueen taloudenhoidosta. Mikäli tätä ei ole, seuran hallituksen on huolehdittava siitä, että joukkueenjohtaja muutoin saa tarvitsemansa tiedot. Sopimus joukkueen taloudenhoidosta suositellaan tehtäväksi kirjallisena seuran/joukkueenjohtajan kesken.

6.1 Seuran joukkueen käyttötili ja maksuliikenne

Seuran tili

Toiminnan kannalta selkein vaihtoehto on, että seuralla (jaostolla) on yksi tili, jonka kautta hoidetaan koko
seuran (jaoston) rahaliikenne. Jokaista joukkuetta käsitellään tällaisessa tapauksessa erillisenä kustannuspaikkana. Näin seuran kokonaismaksuliikenne ja kirjanpito on helpommin hallittavissa ja valvottavissa.

 • Joukkueet toimittavat hyväksymänsä laskut seuran ohjeiden mukaisesti seuran taloudenhoitajalle maksettavaksi.


Seuran avaama joukkuetili

Joukkuetili voi olla vain seuran avaama seuran tili ja seuralla on käyttöoikeus kaikkiin tileihinsä.

 • Seura antaa ohjeidensa mukaisesti käyttöoikeuden joukkuetilille
  -Käyttöoikeudet joukkuetiliin annetaan seuran hallituksen pöytäkirjapäätöksellä joukkueenjohtajalle ja/tai taloudenhoitajalle.
  -Käyttöoikeus myönnetään määräajaksi, yleensä yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Maksut joukkuetililtä

Seuralla tulee olla ohjeistus siitä mitä ja millaisia laskuja joukkuetililtä voi maksaa ja mitä ei. Käytettäessä
joukkuetilijärjestelmää osa maksuista tulee hoitaa seuran kautta, mm. maksut, jotka edellyttävät erillisiä toimenpiteitä esim. verottajaa kohtaan (maksut yksityisille henkilöille; palkat, palkkiot ja kulukorvaukset).

Käteiskassat

Mahdollisia käteiskassoja tulee välttää ja tarvittaessa ne on hoidettava seuran antamien ohjeiden mukaisesti. Seuralla voi olla käytössä mm. rahankäyttöselvityskaavake, johon kirjataan mahdolliset käteisnostot ja -panot

Joukkueenjohtajan vastuu

Joukkueenjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan kaikki joukkueen laskut, jotka taloudenhoitaja maksaa.
Seuran joukkueen kirjanpito-ohjeet Kirjanpidon tulee olla seuran ohjeiden sekä lakien ja asetusten mukainen. Joukkueet saavat seuralta yhtenäisen tilikartan ja tiliöintiohjeet. Seura huolehtii tarvittaessa taloushallintoon liittyvästä koulutuksesta.

6.2 Joukkueen varainkäyttösuunnitelma

Joukkueen kauden varainkäyttösuunnitelma hyväksytään joukkueen tukiryhmän kokouksessa ja sen tulee sisältää kaikki suunnitellut kauden tulot ja kulut. Tukiryhmän tulee tietää mitkä ovat kauden kulut per pelaaja ja miten joukkueen varainhankinta siihen mahdollisesti vaikuttaa.
Joukkueenjohtaja esittelee seuran hallitukselle tukiryhmän hyväksymän joukkueen vuosittaisen toimintasuunnitelman, jonka liitteenä on joukkueen varainkäyttösuunnitelma.

6.3 Joukkueen toimintakertomus ja varainkäyttöraportti

Joukkue laatii toimintakertomuksen ja varainkäyttöraportin, jotka liitetään seuran tilinpäätökseen seuran antamien ohjeiden mukaisesti.

 • Seuran tilinpäätökseen tulee liittää ohjeiden mukaisesti alkuperäisinä kaikki joukkueen tiliotteet ja tositteet.Tilinpäätöksen hyväksyy seuran hallitus.
 • Joukkue vahvistaa toimintakertomuksen ja mahdollisten tositetarkastajien tarkastaman varainkäyttöraportin tukiryhmän kokouksessaan. Joukkueen tositetarkastajien tehtävä on valvoa, että joukkueen taloutta hoidetaan tukiryhmän kokousten päätösten mukaisesti.

6.4 Seuran joukkueen varainhankinta

Joukkueella voi olla seuran ohjeistuksen mukainen varainhankintaryhmä, joka toimii varainhankinnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kaikki varainhankinta on tehtävä seuran nimissä. Seuralla tulee olla selkeät ohjeet joukkueen varainhankintaoikeuksista ja -velvoitteista.

 • Mihin seuran yhteisiin varainhankintoihin joukkueen on osallistuttava?
 • Mitä vapaaehtoisia varainhankintamahdollisuuksia seura tarjoaa?
 • Mitä itsenäistä varainhankintaa joukkue voi tehdä?
  -Talkoot
  -Mainosmyynti (peliasut, julkaisut), seuralla voi olla yhteiset sopimusmallit ja -hinnat mainospaikkojen suhteen.
  -Muu mahdollinen varainhankinta
  -Millaiset ovat varainhankinnan raportointivelvollisuudet seuralle?

6.5 Lait, asetukset ja verotus

Yleishyödyllinen aatteellinen yhdistys, mikä seura yleensä on, nauttii mm. veroetuja, joiden säilyttämiseksi
voimassa olevien lakien ja asetusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Perussääntönä on, että kaikki joukkueeseen eri tavoilla kerätty raha ja omaisuus kuuluvat seuralle, eikä niitä voi millään lailla ”korvamerkitä” henkilökohtaisiksi.


Jaa: