Löysitkö etsimäsi

3 Miksi vapaaehtoiset ovat mukana - motiivit?


Voidakseen johtaa menestyksellisesti vapaaehtoisia, on tärkeä ymmärtää heidän motiivejaan. Suomalaisen vapaaehtoistutkimuksen (Pessi, 2010) mukaan suomalaisten tärkein syy vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle on halu auttaa. Muita syitä ovat esimerkiksi tyhjä elämäntilanne, halu kokea merkityksellisyyttä, kiinnostus sosiaalisiin suhteisiin ja elämänkokemuksiin.

Jalkapalloseurojen vapaaehtoisten alkukimmokkeena on yleensä oman lapsen jalkapallo harrastus. Omien lasten kanssa mukaan tulevat sitoutuvat usein pitkään ja ymmärtävät helpommin järjestämänsä toiminnan merkityksen. On kuitenkin tärkeä luoda olosuhteet myös muiden motiivien löytymiseen.

Auttamishalun kannalta onkin tärkeää, että vapaaehtoistoimija tietää millaisessa kokonaisuudessa hän on mukana ja millainen merkitys hänellä on osana kokonaisuutta. Mahdollisuus merkityksellisiin kokemuksiin, osana tärkeää kokonaisuutta ja osana ryhmää, ovat valtteja joita jalkapalloseurat voivat tarjota.

Kun vapaaehtoistoiminnan johtamisesta vastaavat ymmärtävät vapaaehtoistoimijoiden motiiveja, voidaan tätä tietoa käyttää hyväksi suunniteltaessa seuran vapaaehtoistoimintaa. Tietoa voidaan käyttää hyväksi niin rekrytoinnissa, sitouttamisessa kuin vapaaehtoistoimijoiden ns. *elinkaarisuunnittelussa.

Pohdittavaa:

 • Kirjatkaa syitä tulla ja olla vapaaehtoistoimija teidän seurassanne
 • Kirjatkaa jokaisen syyn kohdalle toimenpide, miten motiivin voisi huomioida seuranne toimintaa järjestettäessä?
 • Millaisia tehtäviä jalkapalloseurallanne on tarjolla auttamishaluisille henkilöille?
 • Millaisia tehtäviä jalkapalloseurallanne on tarjolla elämänkokemuksia haluavalle henkilölle?
 • Miten vahvistetaan lasten harrastuksen takia vapaaehtoistoiminnan aloittaneiden toimijoiden intoa vapaaehtoistoimintaan?
 • Laatikaa yksinkertainen elinkaarisuunnitteluprosessi

Fakta:

Erilaiset asiat ovat tärkeitä vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiiveja. Akatemia tutkija Pessi (2010) on luonut vapaaehtoisten osallistumismotivaation ulottuvuudet (Taulukko 1.), josta voidaan lukea, että motivaatio painottuu **antamiseen, ***toiminnallisuuteen ja ****jatkuvuuden etsintään (tässä järjestyksessä).

*elinkaarisuunnittelu: ihmisen elämäntilanteet muuttuvat ja ne vaikuttavat hänen haluunsa ja mahdollisuuksiinsa tehdä vapaaehtoistyötä. Nämä elämäntilanteet tulisi ottaa huomioon yksittäisten ihmisten vapaaehtoistyönkuvan suunnittelussa.
**Antamisella tarkoitetaan mahdollisuutta tehdä hyvää toiselle/ toisille
*** toiminnallisuudella tarkoitetaan, että vapaaehtoistoiminnassa saadaan aikaan jotain konkreettista
**** jatkuvuudella tarkoitetaan, että vapaaehtoistoiminta on kiinteä ja pitkäkestoinen osa vapaaehtoistoimijan elämää

 Taulukko 1. Vapaaehtoisten motivaatioulottuvuudet (Pessi, 2010):

 Vetaulukko 3

Vinkki:

 •  Suomalaisten vapaaehtoistoimijoiden motivaatio painottuu erityisesti kolmeen teemaan (ja tässä järjestyksessä vahvimmasta aloittaen): antamiseen,
  toiminnallisuuteen ja jatkuvuuden etsintään.
 • Pohdinnallisuus (asioiden pohtiminen), uuden etsintä (uusien asioiden kokeilu ja kokeminen) ja läheisyys (mukana sisäpiirissä) painottuvat tasaisesti miesten ja naisten vapaaehtoistoiminnan motiiveissa.
 • Miehille toiminnallisuutta, tuttuutta, sosiaalisuutta.
 • Toiminnallisuus on miehille huomattavan tärkeää (kaksi kolmesta kokee erittäin tärkeäksi).
 • Naisia harvemmat miehet kokevat etäisyyden toimintansa motiiviksi.
 • Saaminen ja antaminen ovat naisille puolestaan tärkeämpiä kuin miehille.
 • Juuri eläkkeelle jääneitä, alle 70-vuotiaita, houkuttaa vapaaehtoistoimintaan muita enemmän sekä uusien asioiden kokeilu että tuttuuden kaipuu kuten
  myös pohdinnallisuus (esim. miten elää arvojaan todeksi teoissa).
 • Nuorille aikuisille ehdottomasti keskeisintä on antaminen. Toiseksi tärkeintä on yhtäältä toiminnallisuus, toisaalta pohdinta.
 • Etäisyys on nuorille ydinmotiivina muita ikäryhmiä harvinaisempi ja jatkuvuus vielä harvinaisempi.
 • Nuoria kannattaakin pyrkiä rekrytoimaan antamismahdollisuuksien + toiminnallisuuden/pohdinnallisuuden kautta. Uusien juttujen kokeilu ja sosiaalisuus aivan erityisen keskeistä!

  (Pessi 2010)


Johtajana sinun tulisi aina aloittaa sieltä, missä ihminen on, ennen kuin yrität johtaa häntä sinne, minne toivot hänen menevän.”
— Jim Rohn

Jaa: