Löysitkö etsimäsi

6 Miten seuramme kehittäminen varmistetaan?

 
Jalkapalloseurojen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Vaihtuvuutta on myös usein vapaaehtoistoimijoiden joukossa. Jalkapalloseurojen tulisikin varmistaa notkea reagoiminen muuttuvaan ympäristöön ja seuran kehittämiseen niin, että kehitys ponnistaa aiemmin rakennetun tietopääoman pohjalta.

Ponnistaminen vanhan pohjalta vaatii ainakin seuraavia toimia:

 1. Seuraan kertynyt tieto (esimerkiksi erilaiset linjaukset ja ohjeistukset) tulee olla kaikkien saatavilla ja niitä tulee voida yhdessä kehittää.
 2. Vapaaehtoistoimijoiden osaaminen tulee varmistaa kouluttamalla, luomalla monipuolisia tapoja oppia (kuten kokeneempien vapaaehtoistoimijoiden tarjoaman mentoroinnin ja eri toimijoiden kohtaamisten mahdollistaminen).
 3. Yhdistämällä seuran eri toimijaryhmien ja yksilöiden omia visioita seuran tulevaisuudesta koko seuran yhteiseen jaettuun visioon. Lisäksi syventämällä seuran strategiaa jatkuvalla keskustelulla seuran suunnasta sen toimijoiden kanssa.

On tärkeää muistaa, että jalkapalloseurassa on paljon ns. *hiljaista tietoa, jota on vaikea tunnistaa ja kirjoittaa ohjeistuksiin. Samalla tämän tiedon merkitys organisaation menestyksessä voi olla erityisen arvokas. Tällainen hiljainen tieto siirtyy vain osallistumalla jalkapalloseuran toimintaan ja sen toimintatapoihin osaavampien ja/ tai kokeneempien kanssa yhdessä. Hiljaisen tiedon siirtymisen varmistamiseksi ( ja siten jalkapalloseuran oman erityisen kulttuurin siirtymiseksi uusillekin toimijoille) on tärkeä tehdä suunnitelma. Hiljaisen tiedon edistämiseksi on tärkeä rakentaa siihen sopivia rakenteita (kuten yhteistyön mahdollistaminen eri toimijoiden välillä). Samalla on tärkeää purkaa sellaisia rakenteita, joissa uudet toimijat eivät pääse yhteisölliseen toimintaan alusta alkaen mukaan.

* hiljaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa tai taitoa, joka tekijöillä jo on, mutta he eivät välttämättä osaa kuvata sitä sanoin. Tieto on siis olemassa mutta sitä ei osata sanoin kuvata, osataan vain toimia tiedon ja/ tai taidon pohjalta.

Pohdittavaa:

 • Kuinka vapaaehtoistoimijoiden (osaamisen kehittämisestä) pidetään huolta?
 • Miten seuranne vision saavuttaminen näkyy eri seuratoimijoiden päätöksissä?
 • Miten seuranne viestintä ja miten tieto on saatavilla?
 • Miten seuranne rakenteita voi kehittää, jotta se edistää eri vapaaehtoistoimijoiden yhteistoimintaa

Fakta: Vapaaehtoistoiminnan johtamispyörä (Rinnetmäki, 2012)

Vapaaehtoistoiminnan johtamispyörä kuvaa kahdesta suunnasta vapaaehtoistoiminnan johtamista. Sisäreunasta ulospäin lukien kuva kertoo johtamisen lähtökohdan ja siihen liittyvät tukirakenteet. Johtamisprosessi voidaankin kuvan perusteella ymmärtää seuraavasti:

 1. Johtamisen keskiössä on visio seuran tulevaisuudesta, selkeä kuva seuran olemassaolon syystä (missio) ja arvot, jotka ohjaavat päätöksiä sekä tavoitteet, jotka ovat ikään kuin väliaikapisteitä tai portaita kohti visiota.
 2. Saavuttaakseen vision seurajohtajien tulee huolehtia vapaaehtoisten ja päätoimisten työntekijöiden hyvinvoinnista, oppimisesta, sitoutumisesta ja yhteisöllisyyden kokemuksesta
 3. a) Hyvinvoinnista huolehtiminen vaatii, että johtaminen tukee vapaaehtoistoimijoiden autonomian, yhteenkuuluvuuden ja pystyvyyden kokemuksen syntymistä.
  b) Oppimisesta huolehtiminen vaatii, että johtaminen tukee kaikille avoimen tietokäytännön syntymistä, oppimisprosessia, kaikkien osallistumista seuran kulttuuriin alusta alkaen.
  c) Yhteisöllisyyden tunteen kokemisesta huolehtiminen vaatii, että johtaminen mahdollistaa luottamuksen syntymisen, osallisuuden kokemisen ja monensuuntaisen vuorovaikutuksen.
  d) Sitoutumisesta huolehtiminen vaatii, että johtamalla saavutetaan vapaaehtoisissa kokemus, että heitä arvostetaan, heistä välitetään. Lisäksi toimintaa tulee johtaa sellaiseksi, että vapaaehtoiset kokevat ylpeyttä omasta organisaatiosta.
 4. Näiden johtamistavoitteiden toteutumista kuvataan ympyrän uloimmassa reunassa vapaaehtoistoimijoiden kokemuksina.

Ympyrää voi lukea myös ulkoreunasta kohti keskustaa vapaaehtoistoimijan näkökulmasta. Toisin sanoen ympyrä kertoo polun kuinka ulkoreunan kokemus voi syntyä, kun sitä lukee ulkoa sisäänpäin.

 Vekuva (kopio) (kopio)

Vinkki:

 
 1. Kehittämällä oppiminen: seuran vapaaehtoisia koulutetaan seuran linjauksiin siten, että koulutustapahtumissa seuran linjauksia samalla kehitetään. Siten oppiminenkin on syvemmällä tasolla
 2.  Uusille toimijoille voi nimetä mentorit, jotka toteuttavat alun perehdytyksen ja ovat tukena uusille toimijoille
 3. Toimijoille voi järjestää yhteistapaamisia, jossa joko ohjatusti tai vapaamuotoisesti jaetaan kokemuksia ja ideoita
 4. Strategiakeskusteluun tulee osallistaa eri tasojen toimijoita ja strategiapuheen tulee jatkua ja syventyä koko strategiakauden aikana erilaisissa tilaisuuksissa kentänlaitakeskusteluista aina hallitustasolle asti
 5. Toiminnan tehokkuus on useille tärkeää – se että saa konkreettisesti jotakin aikaan.
  a. Visio, tavoite ja toimenpiteet – selkeinä
  b. Tavoitteet mitattavia
  c. Palaute!


"Motivaatio on sitä, että unelmien ylle vedetään työhaalarit."
- Parker Robinson

Jaa: